Hangzhou Future Green City

Scheme for a mixed-use development in Hangzhou.